Header logo is eino image
Cosmology from Cosmic Shear with DES Science Verification Data

Abbott, T., Abdalla, F. B., Allam, S., Amara, A., Annis, J., Armstrong, R., Bacon, D., Banerji, M., Bauer, A. H., Baxter, E., others,

arXiv preprint arXiv:1507.05552, 2015 (techreport)

link (url) [BibTex]

link (url) [BibTex]


no image
The DES Science Verification Weak Lensing Shear Catalogs

Jarvis, M., Sheldon, E., Zuntz, J., Kacprzak, T., Bridle, S. L., Amara, A., Armstrong, R., Becker, M. R., Bernstein, G. M., Bonnett, C., others,

arXiv preprint arXiv:1507.05603, 2015 (techreport)

link (url) [BibTex]

link (url) [BibTex]